Er werd een meldingsmechanisme opgezet, om iedereen in staat te stellen ons risico’s in verband met mogelijke schendingen van het ethisch charter mee te delen. Via dit mechanisme kan je bijvoorbeeld melding maken van: vermoedens van diefstal of fraude, het niet-nakomen van een wettelijke of morele verplichting, gezondheids- of veiligheidsrisico’s, gevaren voor de omgeving, het opzettelijk achterhouden van informatie, uitbuiting of schandelijk seksueel gedrag, misbruik of uitbuiting van minderjarigen …

Waar raad vragen? Hoe communiceren over je vermoedens? Een probleem melden? 

In geval van twijfel over de interpretatie van het charter, of hoe deze regels moeten worden toegepast in een specifieke situatie, kan je je richten tot ombuds.vlaanderen@caritas.be.

Deze mailbox garandeert een anonieme behandeling van iedere interne of externe melding. De klachten die ontvankelijk worden geacht, worden overgebracht naar het klachtenregister en worden discreet en gepast onderzocht; de informatie wordt enkel verspreid onder personen en instanties met een legitieme reden om er toegang toe te hebben en/of als de wet dit verplicht.