Caritas netwerk internationaal

Caritas Internationalis

Caritas Internationalis is een wereldwijde confederatie die actief is in meer dan 165 landen. Geïnspireerd door het Evangelie reiken de lidorganisaties de hand naar de armen, kwetsbaren en uitgeslotenen, ongeacht origine of religie, om zo te bouwen aan een wereld van gerechtigheid en liefde voor de medemens. Caritas Internationalis organiseert de samenwerking en uitwisseling tussen de lidorganisaties, en coördineert daarnaast noodoperaties, bouwt aan een duurzaam ontwikkelingsbeleid en pleit voor een betere wereld voor iedereen.

Caritas Europa

Caritas Europa is de Europese Regio van de internationale confederatie en groepeert 49 Caritasorganisaties die samen in 46 Europese landen actief zijn. Caritas Europa werkt samen met mensen van alle religies om een einde te maken aan armoede en om de waardigheid van alle mensen te bevorderen. Ze verzet zich tegen alle vormen van uitsluiting en bevordert initiatieven rond duurzame sociale ontwikkeling. Zij ondersteunt de werking van haar leden en bepleit hun belangen in de Europese instellingen.

Caritas netwerk in België

Caritas en Belgique Francophone – Deutschsprachiges Belgien

Caritas en Belgique Francophone – Deutschsprachiges Belgien werkt aan solidariteit en armoedebestrijding in de Frans- en Duitstalige gemeenschappen van België. Naast concrete hulpacties wil de organisatie, samen met Caritas Vlaanderen, wegen op het politieke beleid door hen te informeren en te inspireren.

Caritas International.be

Caritas International.be ondersteunt de slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, in samenwerking met haar nationale en internationale netwerken. De organisatie voert haar missie uit zonder onderscheid van nationaliteit of geslacht, politieke, filosofische of religieuze overtuigingen.

Caritas Hulpbetoon

Caritas Hulpbetoon is lid van Caritas Vlaanderen en richt zich op de meest kwetsbaren in onze maatschappij. De organisatie ondersteunt projecten van organisaties en voorzieningen die actief zijn op het vlak van hulpverlening aan zieken, bejaarden, gehandicapten, gezinnen en kinderen in nood, daklozen, vluchtelingen of andere hulpbehoevende personen. Zij biedt via haar crisisfondsen financiële ondersteuning aan begeleide individuele hulpverlening, maar ook aan projecten van bredere omvang.

Caritas Secours

In Franstalig België groeperen Caritas Secours heel wat verenigingen die actief betrokken zijn bij de hulpverlening tijdens de winterperiode. Sommige van deze organisaties bieden noodhulp, verpleegkundige zorgen of opvang. Andere zetten zich in voor migranten of staan bij in de administratie.

Present

Present Caritas Vrijwilligerswerk organiseert en ondersteunt het vrijwilligerswerk in de zorgsector. De organisatie bouwt vrijwilligerswerk uit in woonzorgcentra, algemene en psychiatrische ziekenhuizen en voorzieningen voor mensen met een beperking. Present Caritas Vrijwilligerswerk is lid van Caritas Vlaanderen en werkt onder meer nauw samen met de werking rond jonge vrijwilligers van Caritas Vlaanderen.

Cairos

Cairos is een samenwerking tussen het CCV (Centrum voor Christelijk Vormingswerk) en Caritas Vlaanderen. De vormingsinstelling biedt ondersteuning in de gezondheids- en welzijnssector via vorming, begeleiding, intervisie, studiedagen, publicaties en materialen rond de volgende thema’s: christelijke identiteit van voorzieningen, pastorale zorg, kwaliteitzorg, kwaliteit van wonen en leven, armoede en vrijwilligerswerk.

Diocesane werking Caritas Vlaanderen

Caritas

Caritas Antwerpen

Contactpersoon: Christine Vandebuerie
Sint-Jacobsmarkt 43
2000 Antwerpen
vandebueriechristine@gmail.com
Google maps

Caritas

Caritas Brussel

Dienst Solidariteit
Contactpersoon: Marie-Françoise Boveroulle
T +32(0)2 533 29 60
solidariteit@vicariaat-brussel.be

Dienst Gezondheidspastoraal
Contactpersoon: Walter Van Goubergen
T +32(0)2 533 29 51
hosppastbru@skynet.be

Beide diensten:
Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel
Google maps

Caritas

Caritas Limburg

Contactpersoon: Frank Deloffer, bisschoppelijk afgevaardigde
Vrijwilligersplein 14
3500 Hasselt
T +32(0)11 28 84 53
vicariaat.diaconie@bisdomhasselt.be
frank.deloffer@bisdomhasselt.be
Google maps

Caritas

Caritas Oost-Vlaanderen

Contactpersoon: Peter Vande Vyvere, voorzitter
Nederpolder 24
9000 Gent
T +32(0)9 224 37 69
caritas.oostvlaanderen@bisdomgent.be
Google maps

Caritas

Caritas West-Vlaanderen

Paul Braem, voorzitter
Pieter Billiet, directeur

Domein Groenhove
Bosdreef 5
8820 Torhout
T +32(0)50 74 56 22
pb@caritaswest.be
www.caritaswest.be
Google maps

Partners

CCV

Het CCV of Centrum voor Christelijk Vormingswerk is een erkende, gespecialiseerde vormingsinstelling voor volwassenen. Het CCV kadert binnen de Vlaamse Katholieke Kerk. De vormingen van het CCV handelen over zingeving, bijbel, spiritualiteit, christelijke levensstijl, liturgie enzovoort. Het CCV wil het brede publiek, vrijwilligers en professionelen, ondersteunen bij hun concreet engagement in Kerk en samenleving en in hun persoonlijke geloofsweg.

Fara

Fara vzw maakt zwangerschapskeuzes bespreekbaar. Je kan er terecht met vragen over ongeplande zwangerschap, kwetsbaar ouderschap, tienerzwangerschap, abortusverwerking, prenatale testen en diagnose, zwangerschapsverlies, kinderwens. Fara geeft je persoonlijke of groepsbegeleiding. Naast persoonlijke gesprekken en begeleiding, organiseert Fara verschillende vormen van lotgenotencontact: praatgroepen, gespreksavonden, workshops, wandelingen, boekbabbels, weekends, enzovoort.

NRV

Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede is het netwerk van 9 christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties die werkzaam zijn in Vlaanderen en werken aan menselijke waardigheid, rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen en geweldloos verzet tegen uitsluiting. Het doelpubliek van de bij het NRV aangesloten organisaties bestaat uit zieken, armen, mensen met een beperking, slachtoffers van gewapende conflicten, immigranten en vluchtelingen, andersgelovigen, enzovoort.

Zorgnet-Icuro

Zorgnet-Icuro vzw is de Vlaamse koepelorganisatie van meer dan 775 erkende zorgorganisaties uit de ziekenhuissector, de sector van de geestelijke gezondheidszorg en deze van de ouderenzorg. Zorgnet-Icuro ontwikkelt visies over een duurzame organisatie van de zorg en verdedigt als werkgeversfederatie haar leden bij de overheid.

Vlaams Welzijnsverbond

Het Vlaams Welzijnsverbond vertegenwoordigt 750 voorzieningen uit 3 sectoren van het welzijnswerk: jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en kinderopvang.

ACPT

Het Academisch Centrum voor Praktische Theologie geeft vormingen op academisch niveau aan al wie actief is in het pastoraat. Het ACPT biedt 3 soorten vormingen aan: een theologische en multidisciplinaire vorming, praktijkervaring en reflectie hierop, en een christelijk spirituele vorming.

Beroepsvereniging voor Katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnssector

Deze beroepsvereniging wil bijdragen tot de professionalisering en integratie van katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg. Ze zet in op de erkenning, professionalisering en het spiritueel karakter van het beroep als pastor.

SIPCC

De Society for intercultural pastoral care and counselling groepeert vanuit een christelijke achtergrond in een internationaal, intercultureel en interreligieus kader. De SIPCC biedt vormingen aan en gaat in dialoog met andere religieuze zorgverleners.

Welzijnszorg

Welzijnszorg is een ngo die zich inzet rond het thema armoede in Vlaanderen en Brussel. De organisatie wil het inzicht vergroten en een maatschappelijk draagvlak creëren rond solidariteit en structurele armoedebestrijding. Ze doet daartoe aan beleidsbeïnvloeding en steunt concrete projecten.

LUCAS

LUCAS is het interdisciplinair kenniscentrum van de KULeuven op het gebied van zorg en welzijn. Haar taken zijn drieërlei: vorming, onderzoek en consultancy. LUCAS stelt zich tot doel de levenskwaliteit van mensen te verbeteren door de zorgpraktijk te optimaliseren, en het zorgbeleid te informeren en ondersteunen.

Brabantia

Het Centrum Algemeen Welzijn 'Brabantia' is de sociale dienst van Caritas International en richt zich in de eerste plaats tot elke vreemdeling van buiten de Europese Unie.