Bruno Aerts

Wij zijn kerkelijk van origine en inhoud. Om onze doelstelling, naastenliefde en de bevechting van armoede, te behalen, doen wij beroep op het lokaal funderen van de naastenliefde. We zetten dus sterk in op samenwerking, via een fijnmazig netwerk met tal van organisaties ‘van goede wil’, dus ook moslimorganisaties en neutrale partners. 
We staan open voor alle vormen van armoede, maar zetten de komende vier jaar vooral in op het bestrijden van de situatie van dak- en thuislozen.

Bruno Aerts

Voorzitter Caritas Vlaanderen

Missie en visie

Caritas Vlaanderen vormt het interdiocesane samenwerkingsverband van de Vlaamse bisdommen voor de realisatie van de universele Caritasopdracht.

Caritas Vlaanderen maakt via Caritas Belgica deel uit van het wereldwijde Caritasnetwerk van Caritas Internationalis van de Rooms-Katholieke Kerk.

Caritas Vlaanderen wil Gods Blijde Boodschap van Naastenliefde uitdrukken en laat zich daarbij inspireren en leiden door de waardigheid van de menselijke persoon, en door de evangelische waarden van mededogen, rechtvaardigheid en solidariteit, eerbied voor de schepping en de voorkeuroptie voor de armen.

Caritas Vlaanderen bouwt mee aan een samenleving die gebaseerd is op liefde voor de mens, waar niemands rechten worden geschonden en waar iedereen kansen krijgt om hieraan in vrijheid en verantwoordelijkheid ten volle deel te nemen.

Caritas Vlaanderen biedt, via haar eigen projectenwerking en via haar operationele lidorganisatie Caritas Hulpbetoon vzw, directe en indirecte hulp en ondersteuning aan kwetsbare mensen en verdedigt hun belangen.

Caritas Vlaanderen ondersteunt daarnaast ook gezondheids- en welzijns­voorzieningen, lokale parochiale en diocesane verenigingen en organisaties en groepen in het algemeen die hulp bieden aan kwetsbare mensen en die opkomen voor de erkenning van hun rechten.

Caritas Vlaanderen ondersteunt en stimuleert het vrijwillig engagement in onze samenleving.

Caritas Vlaanderen ondersteunt en stimuleert pastorale en spirituele zorg, voornamelijk in het veld van gezondheid en welzijn.

Caritas Vlaanderen staat bewust open voor en kijkt actief naar nieuwe en dringende noden in de samenleving.

Caritas Vlaanderen werkt inclusief en plaatst het realiseren van de waardigheid van ieder mens voorop, zonder onderscheid van ras, kleur, cultuur, geslacht, geloof of afkomst.

Caritas Vlaanderen richt zich zowel op de katholieke gemeenschap als op de bredere samenleving en vindt hier partners voor de realisatie van haar doelstellingen.

Caritas Vlaanderen focust op 3 thema’s: naast armoedebestrijding zijn dat christelijke identiteit en pastoraal, en vrijwillig engagement. Caritas Vlaanderen vervult daarbij een kruispuntfunctie tussen de verschillende Caritas-organisaties onderling, met de kerkelijke en christelijke gemeenschap, maar ook met de bredere samenleving. Caritas Vlaanderen is het platform voor overleg en samenwerking voor organisaties en mensen binnen de brede Caritasbeweging in Vlaanderen.

  • Caritas Vlaanderen wordt erkend als een expertisecentrum voor vraagstukken rond 3 pijlers: armoede en sociaal beleid, vrijwilligerswerk en pastorale ondersteuning.
  • We vormen een knooppunt in het netwerk van organisaties en instellingen binnen de zorg, het vrijwilligerswerk en de Kerk.
  • We informeren en sensibiliseren door actuele objectieve informatie beschikbaar te maken voor iedereen.
  • Met onze expertise ijveren we bij de overheden voor veranderingen van het beleid en kijken waar we een toegevoegde waarde kunnen zijn in de uitvoering van het beleid op het vlak van zorg en solidariteit.
  • We organiseren zelf concrete projecten zoals vormingen voor vrijwilligers, maar begeleiden bijvoorbeeld ook mensen bij de zoektocht naar een woning.

Caritas Vlaanderen maakt deel uit van Caritas Europa

Voorstelling Caritas Europa (in het Engels)

Caritas Vlaanderen maakt deel uit van Caritas Internationalis

Voorstelling Caritas Internationalis (in het Engels)