VUNDA Gent is een opvanginitiatief van Caritas Vlaanderen in samenwerking met het bisdom Gent voor alleenstaande kwetsbare zwangere vrouwen of met baby of kinderen. Het gaat om vrouwen in nood die niet terecht kunnen in de reguliere hulpverlening. We bieden hen ondersteuning met respect voor hun integriteit.

Situering

'Vunda' staat voor innerlijke rust in het Kikongo. VUNDA vertrekt vanuit de visie dat elke vrouw over de innerlijke kracht beschikt om de doelen te realiseren die ze voorop heeft gesteld, mits de nodige motivatie, bagage, ondersteuning en een netwerk. 

We merken een groeiend tekort aan opvangplaatsen voor kwetsbare (zwangere) vrouwen in nood. Door de fragmentatie van de zorgverlening worden deze vrouwen gedwongen steeds opnieuw hun verhaal te doen om dan te horen dat zij niet geholpen kunnen worden door de complexiteit van hun situatie. VUNDA wil tegemoetkomen aan de behoeften van deze vrouwen door hen een tijdelijke woning en ondersteuning te bieden.

Doel

We willen de vrouwen opvangen, hen empoweren, hen op een laagdrempelige manier ondersteuning bieden op verschillende levensdomeinen en hun zelfredzaamheid bevorderen, opdat zij financieel zelfstandig kunnen worden en optimaal kunnen functioneren in de maatschappij.

Op termijn wil VUNDA Gent zich engageren om alleenstaande moeders te ondersteunen door organisaties uit het netwerk uit te nodigen, occasionele kinderopvang te creëren en te sensibiliseren, en door beleidsadviezen te geven aan de overheid.

Uitvoering

 • Caritas stelt een woongelegenheid ter beschikking voor een tijdelijke periode op de Kortrijksesteenweg 538, 9000 Gent.
  • Een gebruiksovereenkomst geldt voor één jaar en is maximaal verlengbaar met nog één jaar.
 • De opvang is gekoppeld aan een begeleidingstraject met het oog op zelfstandigheid en het vinden van een andere duurzame huisvesting.
 • Ieder begeleidingstraject is op maat van de betrokkene, in samenspraak met de projectverantwoordelijke. Op basis van de doelen en noden van de betrokkene wordt een geïndividualiseerd programma opgesteld.
  • De levensdomeinen waarop we werken zijn: zelfzorg - assertiviteit - lichamelijke gezondheid - voorbereiding komst baby - ontspanning - relaties en netwerken - sociale activering (voorbereiden tewerkstelling) - financiën - leven als geheel: doelen opstellen en realiseren - huishouden en administratieve vaardigheden. Elke drie maanden wordt de begeleiding geëvalueeerd en worden er nieuwe doelstellingen geformuleerd en acties opgesteld. In wekelijkse individuele gesprekken wordt de vooruitgang besproken. 
 • Het begeleidingstraject is een aanvulling op de reguliere ondersteuning die al wordt aangeboden door andere organisaties en diensten.
  • Wij ondersteunen de betrokkene bij de samenwerking, opvolging en verbinding van die diensten (zoals OCMW, CAW, Justitiehuis Gent, Sociale Dienst UZ, Kraamkaravaan, Inloophuis, ...).
 • De bedoeling van de tijdelijke ondersteuning is de betrokkene te versterken en haar klaar te maken voor de (soms harde) realiteit van het alleenstaand moederschap.

In samenwerking met

Bisdom Gent