Versie 01: 08/11/2019

Caritas Vlaanderen vzw, gevestigd in de Liefdadigheidsstraat 39 1210 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Caritas Catholica Vlaanderen vzw
Liefdadigheidsstraat 39
1210 Brussel
T +32(0)2 229 36 11
Google maps
www.caritasvlaanderen.be

Ondernemingsnummer: 0418.232.425

met als lid: Caritas Hulpbetoon vzw
Liefdadigheidsstraat 39
1210 Brussel
T +32(0)2 229 36 11
www.caritasvlaanderen.be

Ondernemingsnummer: 0432.232.295

Persoonsgegevens die wij verwerken

Caritas Vlaanderen vzw verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Betalingsgegevens in het geval van een gift.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verwerkt van een minderjarige, neem dan contact met ons op via caritas.vlaanderen@caritas.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Caritas Vlaanderen vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het afhandelen van jouw elektronische betaling en om misbruik en fraude in dit kader te voorkomen.
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, word je e-mailadres op een veilige manier doorgestuurd naar MailChimp.
  • Voor een vlotte verwerking van jouw informatie- of registratieaanvraag
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Caritas Vlaanderen vzw analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Caritas Vlaanderen vzw maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Caritas Vlaanderen vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Caritas Vlaanderen vzw houdt je persoonsgegevens na invulling van een formulier op de website bij voor een periode van 10 jaar. Deze gegevens kunnen langer worden bijgehouden door Caritas Vlaanderen vzw indien deze gegevens noodzakelijk zijn in een andere context. In zo’n geval, word je hierover correct geïnformeerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Caritas Vlaanderen vzw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Caritas Vlaanderen vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Caritas Vlaanderen vzw houdt de persoonsgegevens van Caritas Hulpbetoon vzw bij.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Caritas Vlaanderen vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar caritas.vlaanderen@caritas.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Caritas Vlaanderen vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij een daarvoor bevoegde autoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caritas Vlaanderen vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via caritas.vlaanderen@caritas.be.

Caritas Vlaanderen vzw kan in geen geval aansprakelijk zijn voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Bij een inbraak op de informaticasystemen zal Caritas Vlaanderen vzw onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

Wijzigingen

Caritas Vlaanderen vzw heeft het recht wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele updates.