Het systeem van persoonsvolgende financiering maakt armoede bij personen met een handicap meer zichtbaar.

Memorandum Caritas in België en technische fiches

Uit onze ervaringen op het veld, kennisdeling met het middenveld, en vanuit onze rotsvaste overtuiging om de meest kwetsbaren te helpen, delen wij de volgende 9 aanbevelingen mee. Hoe wij deze aanbevelingen wensen te bereiken, hebben we uitgewerkt in een aantal technische fiches.

  • Trek de laagste inkomens op tot tenminste de Europese armoedegrens. Zet in op een eerlijke en duurzame fiscaliteit.
  • Voorkom het niet-gebruik (‘non-take-up’) en niet-toegang tot sociale rechten – een onderschat probleem waarbij de laagste inkomens oververtegenwoordigd zijn.
  • Blijf inzetten op het gebruik van kindergeld, een bewezen hefboom tegen armoede, en in het bijzonder daarmee ook kinderarmoede.
  • Voorzie menstruatieproducten op school en maak ze gratis voor kinderen en jongeren tot 26 jaar en voor personen die toegang hebben tot het verhoogd tarief.
  • Duizenden gezinnen betalen te veel huur of wonen in slecht geïsoleerde woningen. Vergroot daarom het aanbod van sociale woningen voor de lage inkomens.
  • Zet in op ‘housing-first’ initiatieven voor dak- en thuislozen. Dak- en thuisloosheid is namelijk een blijvend, maar steeds groeiend probleem, ook bij personen jonger dan 26 jaar.
  • Vergroot het aanbod van doortrekkersterreinen en standplaatsen voor Roma en rondtrekkenden.
  • Vergroot de onderwijskansen voor personen in precaire mobiele woonvormen. Maak werk van mobiele vormen van onderwijs en voorzie ankerscholen voor kinderen die onderwijs op afstand genieten.
  • Verbeter de toegankelijk en betaalbaarheid van de ouderenzorg. Velen van hen kunnen niet de kosten voor zorg dragen met enkel een wettelijk pensioen en spaargeld.

Lees het uitgebreide memorandum van Caritas in België

Raadpleeg de technische fiches