Het project voor postmobiel wonen op de Lübecksite ging in november 2020 definitief van start. 108 bewoners stapten in het project. Caritas Vlaanderen staat in voor het beheer van het opvanginitiatief met verplicht integratietraject. Het project moet een einde maken aan mensonwaardige kampementen her en der in de stad. N.a.v. de opstart van het project, sprak Caritas Vlaanderen met burgemeester Mathias De Clercq.

Wat beoogt men met het project ‘Lübecksite’ en voor welke doelgroepen is het bedoeld?

"Sedert enkele jaren wordt Stad Gent geconfronteerd met een groep van mensen die op verdoken plekken, op openbaar domein, in tentjes, caravans, en barakken leven. Heel vaak is dat in zeer erbarmelijke situaties.

Dit is mensonwaardig, dit is Gent onwaardig.

Het Gentse stadsbestuur wil daarom een einde maken aan alle kampementen in de stad en komen tot een gecentraliseerde opvang met verplichte begeleiding."

De doelgroep is beperkt en werd op een bepaald moment in de tijd vastgelegd.Ondertussen zijn er nog veel mensen bijgekomen, die echter niet meekunnen in het project. Is er voor hen nog begeleiding voorzien, en welke opties blijven er over?

"In september vorig jaar hebben we een nulmeting gehouden en in kaart gebracht wie in aanmerking kwam voor dit nieuwe project. Al deze mensen werden benaderd, er werd hen gevraagd of ze wilden instappen in dit nieuwe project.

Enkele mensen kozen ervoor om hier niet op in te gaan. Zij kregen een voorstel om mee te werken aan een traject vrijwillige terugkeer. Wanneer zij aangaven dat ze hier geen interesse voor te hadden, raadden wij hen aan actief te zoeken naar een reguliere vorm van bewoning. Dat kan bijvoorbeeld bij vrienden of familie zijn. In Gent of elders.

Aan mensen die er na de nulmeting bijkwamen, werd en wordt dezelfde boodschap meegegeven: we maken het aanbod vrijwillige terugkeer bekend, en we communiceren duidelijk dat er een einde komt aan enige vorm van kampementen in Gent.

Onze buurtstewards staan in nauw contact met deze mensen. Waar mogelijk en gewenst ondersteunen zij de gezinnen op humanitair vlak. Bijvoorbeeld m.b.t. dringende medische kaarten, voedselbedeling, recht op onderwijs voor kinderen, ondersteuning in het vinden van geschikte hulp- en dienstverlening (bv. rond wonen/werk,...). Maar het uitgangspunt is helder: mensen weten dat ze niet meer mobiel kunnen wonen in Gent. Ze dienen dan ook zelf een keuze te maken over hun toekomst."

Het project is er niet zonder slag of stoot gekomen. Er zijn ook wel wat kritische stemmen. Hoe kijkt u hier naar?

"Als Stad pionieren we hier, het is geen eenvoudig project, maar we gaan deze uitdaging aan. We willen in de eerste plaats een einde maken aan kampen en barakken in onze stad, deze zijn mensonwaardig en Gent onwaardig. Door dit te koppelen aan een verplicht begeleidingstraject, hopen we de bewoners opnieuw perspectief te bieden."

Het project is driejarig. Welk resultaat verwacht u na drie jaar?

"Gedurende het traject blijft het aanvaarden van begeleiding een voorwaarde om in het traject te blijven. Wie in een mobiele woonwagen of barak woont, en bekend was bij de nulmeting in september 2019, kan op die manier intensief begeleid worden met het oog op doorstroming naar een stabiele leefsituatie op het vlak van wonen, onderwijs, werk en maatschappelijke integratie. We trachten om de mensen maximaal te laten doorstromen naar bestaande opvang- en huisvestingsinitiatieven en begeleidingstrajecten. We beseffen dat dit geen éénvoudige project is. We gaan continu monitoren en bijsturen indien nodig. Voor elke deelnemer zal er een afzonderlijk traject opgesteld worden. Met afzonderlijke tussentijdse doelstellingen. De finale doelstelling is dan ook het doorstromen naar een stabiele leefsituatie."

Wat verwacht u van Caritas Vlaanderen als beheerder van de site?

"De Stad Gent wil op de site een 7/7-werking garanderen volgens het principe van Bed-Bad-Brood. Hiervoor werd via een oproep een externe partner gezocht.De opdracht werd inderdaad gegund aan Vzw Caritas Vlaanderen.

We hebben gekozen voor een partner met ervaring, zowel in verband met beheer van dergelijke projecten als met de problematiek van de doelgroep. Hier op de Lübecksite zal een team van zes medewerkers van Caritas Vlaanderen continue ter beschikking staan van de bewoners, maar ook van de mensen uit de buurt in het kader van het project.

De beheersopdracht omvat in de eerste plaats de permanentie verzekeren op het terrein, toezien op de naleving van de gebruiksovereenkomsten met de gebruikers en het huishoudelijk reglement, en inzetten op het veilig en leefbaar samenleven op de site.

Maar ook werken aan een goede verstandhouding met de buurt: door aanspreekbaar te zijn voor vragen en bezorgdheden, gemeenschappelijke activiteiten op te zetten, informatieavonden te organiseren en een vrijwilligerswerking uit te bouwen.

De Stadsdiensten en andere partners staan in voor het integratietraject, zoals de toeleiding naar onderwijs, werk en de reguliere woonmarkt. Op die manier wil de Stad de bewoners een toekomstperspectief bieden."

 

 

Project Lübecksite, Gent

Caritas Vlaanderen staat in voor het beheer van het opvanginitiatief 'Postmobiel wonen' te Gent. Dit project is een samenwerking met Stad Gent.

Info en standpunt Roma en woonwagenbewoners

Caritas Vlaanderen betreurt de pijn, de bitterheid en de stigmatiseriing waaronder de Roma ook vandaag nog en hier in Vlaanderen, gebukt gaan. We roepen het brede publiek op om in gesprek te gaan met Roma om zo vooroordelen af te bouwen. 

Info Bisdom Gent doet inspanningen voor Roma

Het bisdom Gent bouwde een sterke band op met het bisdom Košice in Slowakije. Het bisdom was voortrekker in de organisatie van enkele conferenties rond Roma, hier en in Košice. Vandaag ondersteunt het bisdom o.a. De Tinten, waarvan de doelgroep voornamelijk uit Roma bestaat.