In onze samenleving bestaan er heel wat vooroordelen tegenover Roma die vaak leiden tot onbegrip, discriminatie en racisme. Dat ervaren we ook vanuit Caritas Vlaanderen in de begeleiding en belangbehartiging van deze doelgroep. Het PAKIV-project biedt de opportuniteit om vanuit deze ervaringen en vanuit de mensen die onrecht en racisme ervaren bestaande drempels weg te werken in het realiseren van gelijke kansen. We gebruiken het woord Roma als koepelbegrip voor personen met een gedeelde etnische achtergrond, waar diverse groepen zoals woonwagenbewoners onder vallen.

Wat?

‘Pakiv’ betekent hoop en respect in het Romanes en met dit project gaan we voluit voor positieve verbinding. Concreet gaan we aan de slag gaan met twee doelgroepen waar we verwachten directe verandering in de praktijk te kunnen bereiken, namelijk (1) OCMW-medewerkers en (2) politiekorpsen en lokale besturen. Onwetendheid, taalbarrières en (wederzijdse) vooroordelen zorgen vaak voor gespannen en conflicterende situaties. Met dit project wordt een praktijkgericht vormingspakket op maat uitgewerkt dat discriminatie en racisme tegengaat door het verstrekken van correcte informatie, door het stimuleren van reflectie over eigen handelen en denken en door te sensibiliseren via positieve beeldvorming. We zien het hier vaak foutlopen, maar net daar zit een grote opportuniteit tot verbetering. Naast live vormingssessies zullen we ook ondersteunende e-courses ontwikkelen. Via themadagen en gerichte communicatie hopen we onze doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken en warm te maken voor ons aanbod.  

Doel?

Het hoofddoel van het PAKIV-project is discriminatie en racisme tegenover Roma tegengaan en positieve verbinding te creëren. We willen dit doen aan de hand van een praktisch en toepasbaar vormingspakket afgestemd op OCMW-medewerkers en politiekorpsen. Daarin formuleren we volgende subdoelstellingen:

 • Correcte informatie en inzichten verstrekken over Roma
 • Bewustmaking van eigen reflectiekaders, beeldvorming en vooroordelen
 • Stimuleren van positieve dialoog en interactie
 • Inzicht verwerven in de plaats en momenten waar situaties of interacties conflicteren en hoe daarmee kan omgegaan worden
 • Bouwen aan het vertrouwen tussen Roma en de verschillende doelgroepen
 • Achterliggende maatschappelijke processen van armoede en sociale uitsluiting begrijpen

Voor wie?

Vanuit onze ervaring willen we met dit project gelijke kansen nastreven op twee fronten. Een eerste doelgroep waarop we inzetten betreft OCMW-medewerkers, omdat ze een sleutelpositie bekleden in het helpen verwezenlijken van sociale rechten van Roma. De praktijk leert ons dat hun interpretatie, beoordeling en beslissing over het al dan niet verdienen of toekennen van diverse vormen van ondersteuning een zeer groot verschil kan maken. Een tweede doelgroep die we willen betrekken in deze vorming zijn politiekorpsen en lokale besturen. Daar merken we dat er zich conflicten afspelen die vaak raken aan de precaire woon- en verblijfssituatie van Roma in België.

Op maat en participatief

Om deze vorming zo effectief, praktisch en zinvol mogelijk te maken, is het belangrijk om ze te baseren op de ervaringen en kennis van OCMW-medewerkers en politieagenten. Dit zal ons helpen de vorming zo goed mogelijk af te stemmen op hun noden. Daarnaast investeren we ook in interviews met Roma.

Caritas Vlaanderen staat namelijk voor een emanciperende benadering waarbij een actieve inbreng van de doelgroep voorop staat. We zullen putten uit hun concrete ervaringen om in het vormingspakket vooroordelen, racisme, drempels en kansen ter discussie te brengen. Dat is nodig om de sociale dynamiek van discriminatie en sociale uitsluiting goed te begrijpen en die knelpunten in de interactie als startpunt te nemen voor het vormingspakket. Dat zal ons toelaten om de doelstellingen die we voor ogen hebben beter te bereiken. We zien het dan ook als een sterkte dat we voor het PAKIV-project een beroep kunnen doen op de ervaringen van Roma.

In partnerschap

Deze vorming wordt uitgerold in heel België en hopen voldoende interesse en nieuwsgierigheid te kunnen stimuleren om onze tweetalige vorming te volgen. We werken dan ook samen met onze Franstalige zusterorganisatie in Wallonië, Caritas Francophone et Germanophone voor het Franstalige aanbod. Daarnaast willen we met ons project ook andere Caritas-organisaties in Europa inspireren die met en voor Roma werken. Samen met Caritas Europa zetten we gemeenschappelijke advocacy en acties op om verder te bouwen aan een ruimer antidiscriminatiebeleid voor Roma.

Daarnaast werken we ook samen met andere sociale actoren uit het middenveld en lokale besturen om medewerking te vragen voor interviews en ook voor deelname aan het vormingspakket. We benaderen daarbij ook de POD MI en VVSG om ons te ondersteunen in de verspreiding van het aanbod.

Tijdspad

Projectduur: 1 november 2022 – 1 november 2023

 • Fase 1: informatie en materiaal verzamelen om vormingssessies op maat te ontwikkelen: interviews met Roma, OCMW-medewerkers en politieagenten
 • Fase 2: analyseren van materiaal en ontwerpen van passende methodieken
 • Fase 3: vorming opmaken in het NL en FR
 • Fase 4: themadagen voor bekendmaking vorming en training
 • Fase 5: ontwikkeling ondersteunende E-courses
 • Fase 6: uitrol live vormingssessies en aanbieden van ondersteunende E-courses

Steun

Het PAKIV-project wordt mogelijk gemaakt door de Cel Gelijke Kansen van de Federale Overheidsdienst.

Cel Gelijke Kansen