Werken bij Caritas Vlaanderen betekent zich engageren om in alle omstandigheden ethisch en integer te handelen, met respect voor de waarden van ons wereldwijde netwerk. Dit engagement tonen we dagelijks in onze omgang met de personen die worden begeleid door Caritas Vlaanderen, en met de instanties en organisaties waarmee we samenwerken.

Het Ethisch Charter van Caritas herinnert aan de houding en gedragingen die worden verwacht van iedereen die verbonden is aan onze organisatie. Als je de tijd neemt om dit charter te lezen en te begrijpen, evenals de documenten waarnaar het verwijst die hieronder werden opgesomd, zal je elke vorm van mogelijke integriteitschending (misbruik, fraude, corruptie) kunnen identificeren en melden. 

Rond dit charter vinden sensibiliserings- en uitwisselingsmodules plaats, zowel voor de medewerkers van Caritas Vlaanderen als voor vrijwilligers en partners. Als je onlangs vrijwilliger of partner werd van Caritas Vlaanderen, zal je zo gauw mogelijk worden uitgenodigd voor zo'n vormingsmoment. 

Meldingsmechanisme om elke vorm van integretiteitsschending te signaleren 

...in de verschillende deontologische en gedragscodes van het wereld-wijde Caritasnetwerk, met name: 

Daarnaast is Caritas Vlaanderen als kerkelijke organisatie ook gebonden aan de documenten van de rooms-katholieke kerk en de Belgische bisschoppen-conferentie die de verhouding regelen tussen en met de mensen die voor of in de katholieke geloofsgemeenschappen werken, met name: