Caritas Vlaanderen mag cheque in ontvangst nemen van De Warmste Week!

Caritas Vlaanderen is gestart met een nieuw project rond menstruatiearmoede. We worden daarbij gesteund door het DWW Fonds (het Fonds van De Warmste Week). 

Met dit project wil Caritas Vlaanderen de strijd aangaan tegen menstruatiearmoede op secundaire scholen. We willen leerlingen en personeelsleden sensibiliseren en informeren over het thema aan de hand van een educatieve toolbox. We willen scholen ondersteunen bij het toepassen van de toolbox en bij het opzetten van een eigen actie rond menstruatiearmoede. En we willen good practices verzamelen om het voor scholen makkelijker te maken om in de toekomst rond dit thema te werken.

In het project zijn er drie belangrijke stappen. Allereerst is het de bedoeling om een educatieve toolbox te ontwikkelen. In die toolbox zitten twee luiken, die beide betrekking hebben op de vraag hoe je aan de slag gaat met menstruatiearmoede op school. Het eerste luik, het educatieve, richt zich op informatie en sensibilisering en geeft aan de hand van de nodige methodieken een kader naar leerlingen en scholen toe over wat menstruatiearmoede is. Het tweede luik, het praktische, biedt scholen een stappenplan aan om zelf een project rond menstruatiearmoede op te zetten en helpt hen bijvoorbeeld bij het starten van een campagne of bij de zoektocht naar menstruatieproducten. Vervolgens zullen wij met deze toolbox actief scholen contacteren en hen begeleiden om deze educatieve toolbox toe te passen op school. Tot slot zullen goede praktijken over de scholen heen verzameld worden om andere scholen te inspireren om ook in de toekomst rond dit thema te werken.

We hebben met ons project een tweeledige doelgroep voor ogen. Uiteraard willen we meisjes die te kampen hebben met menstruatiearmoede helpen door via scholen menstruatieproducten te voorzien en hen op die manier een normale schooltijd te laten lopen. Daarnaast willen we echter ook met ons project de ogen openen van alle leerlingen, leerkrachten en directies en hen doen stilstaan bij wat menstruatiearmoede is en hoe zij zelf als leerling en als school hun steentje kunnen bijdragen in de strijd tegen deze armoedeproblematiek. Door jongeren in het algemeen te sensibiliseren rond dit thema willen we het extra onder de aandacht brengen en de samenleving doen inzien hoe cruciaal het is dat er gezocht wordt naar structurele oplossingen. Armoede is een veelkoppig monster en menstruatiearmoede is er ook een uiting van. We vinden het belangrijk om scholen ook inzicht te geven in die bredere armoedeproblematiek en zo te werken aan een sociaal rechtvaardige maatschappij.