Position paper: Geen obstakels meer voor de inclusie van Roma

Caritas Europa schreef een position paper over de inclusie van Roma ‘No more obstacles to Roma inclusion’.
 
In het strategisch kader van de EU voor de Roma zijn in 2020 de belangrijkste doelstellingen vastgesteld waaraan de lidstaten prioriteit moeten geven op belangrijke gebieden als gelijkheid, integratie, participatie, onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en huisvesting. Tegen 2030 moeten de EU-lidstaten, naast vele andere doelstellingen, het percentage Roma dat armoede en discriminatie ondervindt met ten minste de helft verminderen. 

Er is echter een groot gebrek aan ambitie bij het opstellen van een nationaal strategisch kader om tot een grotere sociale integratie te komen. In deze position paper worden deze uitdagingen belicht en worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

De EU-lidstaten moeten: 

  • uitvoering van de nationale strategieën voor de integratie van Roma prioriteren en voldoende middelen uittrekken om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken; 
  • toegang tot sociale rechten en toegang tot de arbeidsmarkt verzekeren; 
  • bij het vaststellen van adequate minimumlonen rekening houden met de hoge kosten van levensonderhoud en Roma zonder formeel inkomen ondersteunen door middel van minimuminkomensregelingen; 
  • zorgen voor een correcte uitvoering van de richtlijn ‘tijdelijke bescherming’ voor alle vluchtelingen die Oekraïne ontvluchten, zonder discriminatie op grond van nationaliteit, ras of etniciteit; 
  • financiële steun toekennen aan sociale dienstverleners zoals Caritas en Roma-organisaties om steun te verlenen op het gebied van sociale en gezondheidszorg. 

Naast tal van andere nationale Caritasorganisaties, deelde ook Caritas Vlaanderen haar ervaringen over de nationale context. 

Niet verrassend zijn de doelstellingen die België zichzelf stelt weinig ambitieus en niet structureel. Wat de Roma-gemeenschap betreft, is er behoefte aan een collectieve verantwoordelijkheid en inzet van alle lidstaten en de EU. Om integratie te laten slagen, is het cruciaal om een gevoel van verbondenheid te creëren met de grootste etnische minderheid in Europa en niet om een beleid te laten zien dat gericht is op uitsluiting als een manier om een sociaal probleem aan te pakken.

Position paper Caritas Europa

Tot slot onderstreept de position paper dat beleidsmakers en middenveld Roma moeten betrekken bij dialoog over oplossingen voor beleid en praktijken die op hen invloed hebben, zodat Roma de kans krijgen om ook zelf de motor te kunnen zijn van sociale verandering. 

Download the position paper