Project postmobiel wonen op Lübecksite vandaag van start

Het project voor postmobiel wonen op de Lübecksite gaat deze week definitief van start. 108 bewoners stappen in het project dat maximaal 3 jaar duurt. vzw Caritas Vlaanderen staat in voor het beheer van het opvanginitiatief met verplicht integratietraject. Het project moet een einde maken aan mensonwaardige kampementen her en der in de stad. 

Het Gentse stadsbestuur wil komen tot een gecentraliseerde opvang met verplichte begeleiding voor mensen die eerder in precaire omstandigheden woonden in mobiele woonwagens of barakken. De bewoners kregen de keuze tussen ofwel instappen in het huisvestingstraject met een verplicht begeleidingstraject, ofwel ondersteuning voor vrijwillige terugkeer naar hun thuisland. Zodoende hoopt de Stad Gent perspectief te bieden en betere mogelijkheden tot integratie in de stad.

Gedurende het hele traject blijft het aanvaarden van begeleiding een voorwaarde om in het traject te blijven. We reiken de hand, maar verwachten ook iets terug. Alle bewoners zullen intensief begeleid worden met het oog op doorstroming naar een stabiele leefsituatie op het vlak van wonen, onderwijs, werk en maatschappelijke integratie. Op die manier willen we hen toekomstperspectief bieden.

Mathias De Clercq, burgemeester 

Wooncontainers 

In het najaar van 2019 werd na onderzoek van mogelijke locaties de Lübecksite aan de Afrikalaan geschikt bevonden om het project te huisvesten. De Stad Gent ging in januari van dit jaar op zoek naar enerzijds een leverancier van wooncontainers en anderzijds een beheerder van de site. Het bedrijf Warsco Units leverde 44 containers, voor zowel wonen, sanitair als het beheer. 

Permanentie, toezicht en inbedding in de buurt 

De Stad Gent wil op de site een 7/7-werking garanderen volgens het principe van Bed-Bad-Brood. Hiervoor werd via een openbare aanbesteding een externe partner gezocht. De opdracht werd gegund aan vzw Caritas Vlaanderen, die vanaf 8 november 2020 gedurende 3 jaar de site zal beheren. Caritas Vlaanderen zal permanentie verzekeren op het terrein, toezien op de naleving van de gebruiksovereenkomsten met de gebruikers en het huishoudelijk reglement, en inzetten op het veilig en leefbaar samenleven op de site. 

Caritas zal ook werken aan een goede verstandhouding met de buurt: door aanspreekbaar te zijn voor vragen en bezorgdheden, gemeenschappelijke activiteiten op te zetten, informatieavonden te organiseren en een vrijwilligerswerking uit te werken. Stadsdiensten en andere partners staan in voor het integratietraject, zoals de toeleiding naar onderwijs, werk en de reguliere woonmarkt. 

Met dit project volgen we de lijn die we vanuit het brede Caritasnetwerk hanteren in de werking met Roma, en waarbij de klemtoon ligt op integratie en partnerschap, op vorming en bewustwording, en niet op segregatie. Het perspectief op een gemeenschappelijke samenleving kunnen we alleen maar bereiken door er met z'n allen aan te werken.

Dominic Verhoeven, directeur Caritas Vlaanderen 

Doorstroming en handhaving

Het project loopt maximum 3 jaar. Er wordt getracht om de mensen maximaal te laten doorstromen naar bestaande opvang- en huisvestingsinitiatieven en begeleidingstrajecten. Hiertoe worden de bewoners intensief begeleid. Voor bewoners die na afloop van het traject niet zijn doorgestroomd of niet opgevangen werden binnen andere initiatieven, wordt geen verlenging toegestaan. 

Het project houdt in dat de diverse plaatsen, waar nu clandestien mobiel gewoond wordt, op het openbaar domein of op gronden in bezit van de Groep Gent, worden ontruimd. Handhaving zal vanzelfsprekend steeds op een humane wijze gebeuren, met de nodige begeleidende gesprekken en de nodige tijd om het terrein zelf te kunnen verlaten. Hierna wordt erop toegezien dat deze terreinen niet opnieuw bezet worden voor clandestien mobiel wonen. 

Contact 

Caritas