Met alle partners, die bij de thematiek van menstruatiearmoede en -schaamte betrokken zijn, willen we een website opzetten, om het bestaande en waardevolle educatieve materiaal dat reeds vervaardigd werd, samen te brengen in een voor het brede publiek toegankelijk platform. Het is een manier om aan sensibilisering rond menstruatiewelzijn te doen. We streven ernaar de referentiewebsite te zijn als het gaat om menstruatiewelzijn. Daarnaast willen we alle waardevolle bestaande projecten en educatieve pakketten verder exploiteren en ervoor zorgen dat zowel zorgverleners, leerkrachten als jongerenorganisaties ermee aan de slag gaan.

Menstruatiewelzijn is het subjectief, objectief, materieel en relationeel welzijn binnen de aspecten verbonden aan de menstruatie en menstruele cyclus. Hierbij worden menstruele gezondheid, ‘menstrual equity’ en kennis van en educatie over menstruatie verhoogd. Daarnaast worden menstruatiearmoede en menstruatieschaamte verminderd.

Context

Uit ons onderzoek van 2019 bleek dat één op acht van de jonge ondervraagde vrouwen te lijden had onder menstruatiearmoede. Zij hebben niet altijd toegang tot producten en veilige sanitaire voorzieningen om hun maandstonden door te komen. Dit heeft onder andere gevolgen voor hun mentale welzijn en absenteïsme op school. Menstruatiearmoede wordt bepaald door ‘the toxic trio’: (on)betaalbaarheid – (gebrek aan) educatie – taboe. Menstruatiearmoede bestrijden gaat niet alleen over het beschikbaar maken van menstruatieproducten, maar vraagt ook om sensibilisering, educatie en communicatie.

Minister Dalle vertelde in het Vlaams Parlement op 18 oktober 2022 dat hij Sensoa verzocht om alle relevante partners uit het middenveld samen te brengen: “Op die manier kan Vlaanderen een extra ondersteuning geven om al wat goed loopt, bekend te maken, en om tips te geven richting lokale besturen en onderwijsinstellingen en dergelijke, om dat op een efficiëntere manier naar voren te brengen."

Tijdens de verschillende overleggen, georganiseerd door Sensoa, kwamen er heel wat organisaties die werken rond menstruatiearmoede- en schaamte/menstruatiewelzijn samen. Er werd vastgesteld dat er op het terrein al heel wat materiaal ter beschikking is, maar dat het te veel versnipperd is en dat het niet éénduidig uitgedragen wordt. Daar wil dit project verandering in brengen.

Projectduur

15 december 2023 - 31 december 2024

Concreet

 • Website ontwikkelen waarbij alle initiatieven van diverse partners in kaart worden gebracht en mensen betrouwbare, begrijpbare informatie rond menstruatiewelzijn kunnen terugvinden
  • Domeinnaam aanvragen en beheer
  • Al het bestaande materiaal op het werkveld bij elkaar brengen en op de website plaatsen
  • Websitebeheer
 • Aanbod van de diverse partners (verzameld op de website) bekendmaken
  • Gezamenlijke contentplanning
  • Grafisch werk laten ontwikkelen
  • Kick-off voor lancering platform/ persconferentie door minister Dalle en minister Crevits
  • Werkagenda’s afstemmen op het project
 • Educatief aanbod voor scholen en verenigingen (met aandacht voor bekendmaking van alle mogelijke initiatieven):
  • Workshops voor jongeren binnen het secundair onderwijs rond menstruatiewelzijn verspreid over 2023 en 2024 uitgevoerd door Bruzelle en cgso. Na het uitvoeren van de workshop wordt het aanbod van de verschillende partners bekend gemaakt om scholen warm te maken om zelf verder aan de slag te gaan met het thema (denk aan tips en tricks bij installeren van “menstruatiekastjes” op school, het opmaken van een communicatieplan om het thema aan te kaarten, educatief materiaal om in de lessen mee aan de slag te gaan, …) en educatief materiaal aangeboden waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan.
   • Drukwerk aanvragen van verschillende partners
   • Educatieve pakketten laten bijmaken
   • 30 workshops door Bruzelle laten uitvoeren en 20 workshops door cgso laten uitvoeren, verspreid over de verschillende provincies
  • Educatief pakket voor anderstalige nieuwkomers (Rebelle) laten bijmaken zodat er voldoende pakketten aanwezig zijn in de onthaalpunten om deze gratis te kunnen ontlenen (mensen op het werkveld kunnen zelf met de doelgroep aan de slag gaan of een medewerker van Rebelle inhuren)
  • Verdere toelichting en verspreiding van ‘Stappenplan Stop menstruatie op school’ van Caritas Vlaanderen. Met hierbij aandacht voor de werkingen en educatieve projecten van bovenstaande partners.

Vervolg

De website wordt verankerd in de werking van alle partners betrokken bij dit project. Bij elke organisatie is er in hoofdorde een verwijzing naar de website menstruatiewelzijn. Alsook wordt er efficiënt doorverwezen naar elkaars initiatieven. Bij vraag naar workshops/educatieve spelen kan meteen naar de nieuwe website doorverwezen worden. Bij het geven van workshops zal meer bekendmaking gebeuren voor de nieuwe website en de daarop geplaatste initiatieven. Ontworpen educatieve spelen en materiaal zal daarom meer gebruikt worden en ingeburgerd raken in de werking van derden. Denk maar aan scholen, het zorgnetwerk, jongerenorganisaties,.. Daartoe is er nood aan meer fysiek (educatief) materiaal.

Doelstelling en doelgroep

Het project heeft als doelstelling het taboe van menstruatiearmoede en -schaamte te doorbreken via scholen, verenigingen en kwetsbare groepen in eerste instantie, maar bij uitbreiding bij alle menstruerende personen.

Elke organisatie heeft zijn eigen bereik, netwerk en organisatiedoelstellingen. Niet elke organisatie werkt rond hetzelfde aspect van menstruatieschaamte- en armoede, daarom is het net heel waardevol om met gebundelde krachten verder in te zetten op sensibilisering, maar ook het daadwerkelijk bereik van de doelgroep.

Trekker

Caritas Vlaanderen vzw is de hoofdaanvrager van de projectsubsidie en zal in goed overleg met het consortium de uitvoer en de voortgang van het project bewaken. Caritas Vlaanderen blijft het aanspreekpunt naar de Vlaamse overheid in dit project. Zij zorgt voor een correcte en vlotte afhandeling van de projectmiddelen. In goed onderling overleg zal met de projectpartners een onderling te verspreiden samenwerkingsovereenkomst worden getekend.

Meer info

Robert Boemen, stafmedewerker Sociaal beleid en Advocacy
M +32 (0)470 48 40 28

Partners

Later zullen ook VSK en Goed GeRegeld worden betrokken.

Met steun van

Vlaamse Overheid