Info voor de projectaanvrager

Welke projectsteun geeft Caritas Hulpbetoon?

Caritas Hulpbetoon* steunt acties in de vorm van projecten die gericht zijn op bijstand ten voordele van mensen in een kwetsbare situatie aan de rand van de maatschappij. Jij kan daarvoor met jouw organisatie een samenwerking aangaan met ons. Jij staat in voor de uitvoering van en de fondsenwerving voor het project. Wij bewaken de kwaliteit van de uitvoering van het project. We dragen er daarbij zorg voor dat de ingezamelde fondsen vrijwel integraal naar het project gaan (We streven ernaar dat de financiering hooguit 10%** voor de werkingskosten van de school/ dienst/ organisatie dient.). Wanneer een project in aanmerking komt voor projectsubsidies van Caritas Hulpbetoon, reikt Caritas Hulpbetoon fiscale attesten aan de schenkers die doneren aan het project.

* Caritas Hulpbetoon is de operationele werking van Caritas Vlaanderen.

** De werkingskosten mogen wettelijk niet uitkomen boven 20% van de bestaansmiddelen.

  Wat betekent dit voor mijn project?

  Zoek je een efficiënte manier om giften in te zamelen voor een project dat bijdraagt aan het welzijn van mensen in een kwetsbare situatie? De leefruimte gezelliger maken, een biologische moestuin aanleggen, hondentherapie aanbieden, menstruatiearmoede bestrijden, lege brooddozen aanpakken,  ...

  Met een projectrekening beheerd door Caritas Hulpbetoon, kan je in alle transparantie giften inzamelen. Je project krijgt meer zichtbaarheid en schenkers zijn zeker dat hun giften naar de realisatie van het project gaan.

  Je project krijgt niet alleen erkenning, je kan je schenkers ook een fiscaal attest voor belastingvermindering aanbieden: giften vanaf 40 euro die gestort worden op de projectrekening, geven de schenker recht op een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag.

  Komt mijn project in aanmerking?

  Ben je medewerker bij een organisatie of voorziening die hulp verleent aan mensen in een kwetsbare situatie? Je werkt in een voorziening in de welzijns- of gezondheidssector, of een dienst of instantie met een sociaal doel, met een vzw-statuut.
  Is je project erop gericht:

  • Om een hele groep bewoners/ gebruikers/ cliënten te begunstigen?
  • Om vluchtelingen te ondersteunen bij het huren van een betaalbare woning?
  • Om kansarmoede te bestrijden?

  Of ben jij leerkracht, directielid of ander personeelslid van een school of lid van de vzw verbonden aan de school en is je project erop gericht:

  Hoe dien ik een aanvraag in?

  IK WIL EEN AANVRAAG INDIENEN

  Houd volgende documenten daarbij klaar:

  • statuten van je organisatie
  • begroting van het project
  • extra documenten die nodig zijn om de gevraagde projectsubsidies te staven (indien van toepassing)

  Hoe gaat Caritas Hulpbetoon concreet te werk?

  • We ontvangen jouw digitale projectaanvraag.
  • De projectencommissie van het Bestuursorgaan van Caritas Hulpbetoon oordeelt over de ontvankelijkheid van de aanvragen.
  • Je ontvangt al dan niet een goedkeuring van jouw aanvraag.
  • Is jouw aanvraag goedgekeurd? Dan kan je van start gaan met het werven van giften voor jouw project. Wij ondersteunen je bij je promotiecampagne.
  • Giften kunnen dan gestort worden op een rekening van Caritas Hulpbetoon.
   Wij verzorgen de fiscale attesten voor giften van minstens 40 euro op jaarbasis.
  • We geven de ingezamelde giften vrij in schijven van 20% van het gevraagde bedrag.
  • Caritas Hulpbetoon rekent een administratieve kost van 10%, die bedoeld is om de kosten te dekken. Eventuele positieve saldi vloeien terug naar de algemene projectenreserve.

  Enkele concrete voorbeelden van steun

   Taalfabet

   Vzw Taalfabet begeleidt jongeren in drie Lokale Opvanginitiatieven. Ze vangen Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen op en jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond via Begeleid Zelfstandig Wonen.

   Time-out

   Met het project 'Time-out' in Brussel wil vzw Begijnhofvrienden alleenstaande moeders in hun erkenningsprocedure huisvesting geven, een springplank, een kans om te kunnen ‘zien’.

   't Huis-Werk

   't Huis-Werk in Roeselare speelt in op de woningproblematiek. De vrijwilligers renoveren woningen om deze vervolgens aan lage prijs te verhuren aan mensen in armoede. De woningen dienen als tijdelijke oplossing tot een sociale of private woning wordt gevonden.

   KRAS

   KRAS (Kring rond mensen in armoede in de stad) vormt de koepel van verenigingen van christelijke inspiratie in het Gentse die materiële en sociale ondersteuning bieden en armen aan het woord laten.

  FAQ

   Hoe lang loopt een project?

   Een project duurt maximaal 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring van het project door het Bestuursorgaan. Het project kan door het Bestuursorgaan verlengd worden op jouw gemotiveerd verzoek. 

   Waarom dien ik bewijsstukken in te leveren?

   • De bewijsstukken zijn een voorwaarde voor Caritas Hulpbetoon om de erkenning te behouden om fiscale attesten te mogen uitreiken: onze boekhouding wordt op geregelde tijdstippen gecontroleerd.
   • Bovendien is het een garantie voor de schenker: doordat we bewijzen opvragen weet de schenker dat zijn geld wel degelijk gaat naar de uitvoering van het project.

   Hoe geeft Caritas Hulpbetoon zichtbaarheid aan het project?

   Caritas Hulpbetoon maakt een projectpagina aan. Hier wordt uitleg gegeven over het project en over jouw organisatie als partner van het project. Bovendien zal het project in ons projectenoverzicht worden opgenomen. Daar kunnen mensen grasduinen tussen de verschillende projecten en de partnerorganisaties.

   Wij communiceren ook over de projecten in onze nieuwsberichten en op onze sociale media (Facebook, X (Twitter), LinkedIn).

   Ik heb een projectaanvraag ingediend. Hoe gebeurt de projectfinanciering?

   Na goedkeuring door het Bestuursorgaan opent Caritas Hulpbetoon de projectrekening en kunnen giften worden overgemaakt.

   Jouw organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van en fondsenwerving voor het project.

   Wij geven de ingezamelde middelen vrij, in schijven per 20% van de beoogde opbrengst van het project en in functie van de voortgang van het project.

   Om de kwaliteit van de uitvoering te bewaken, vragen wij ons bewijsstukken aangaande die realisatie over te maken. Graag vanaf het begin, maar zeker vanaf een uitkering van 60% van het totaalbudget, dien je bewijsstukken over te maken aan Caritas Hulpbetoon. Hiermee garanderen wij de schenker dat de ontvangen gelden daadwerkelijk worden aangewend voor de doeleinden van het project.

   Moet ik zelf iets doen opdat de donateurs voor mijn project kunnen genieten van fiscale aftrekbaarheid?

   In je promotiematerialen voor het project dien je de kadertekst met betrekking tot de fiscale aftrekbaarheid te vermelden, met duidelijke vermelding van Caritas Hulpbetoon en het projectnummer.

   "Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar na storting op BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon vzw, met vermelding van projectnummer *XXXX* *PROJECTNAAM*."

   Wij zorgen ervoor dat de donateurs die een gift vanaf 40 euro stortten, in maart of april van het volgende jaar hun fiscaal attest ontvangen. Zodoende hebben ze recht op 45% belastingvermindering van het bedrag van hun gift.

   Krijg ik inzage in het schenkersbestand van het project?

   Aangezien het om een samenwerking gaat, krijg je minstens één keer per jaar, en zo nodig op vraag per kwartaal een overzicht van de schenkers. Op die manier kan je de schenkers bedanken.

   Mag ik het logo van Caritas Hulpbetoon gebruiken bij de promotie van mijn project?

   Dat mag zeker! Hier kan je onze logo’s downloaden. Het logo is het belangrijkste element van onze identiteit. Het dient dan ook gebruikt te worden zoals het wordt aangeleverd en kan onder geen enkele voorwaarde gewijzigd worden.

   Welke kost hangt hieraan vast?

   Caritas Hulpbetoon rekent een administratieve kost van 10%, die bedoeld is om de kosten te dekken. 

  De administratieve kant van een projectaanvraag bij Caritas Hulpbetoon, is tegenover andere organisaties die defiscalisatie aanbieden, relatief eenvoudig.

  Annemie Luyten, De Loodsen vzw

  Heb je een vraag of opmerking of kan je hulp gebruiken bij het aanvragen van een project bij ons?