Terugblik noodhulp en einde steunacties

Nu de quarantainemaatregelen worden versoepeld, bewegen we ons langzaam terug naar ons dagdagelijks leven. Toch kunnen we moeilijk stellen dat de crisis achter ons ligt. Zeker voor kwetsbare groepen bestaat de kans dat de gevolgen zich op allerlei levensdomeinen nog lang manifesteren. COVID-19 heeft haar sporen nagelaten in de samenleving, maar tegelijk gaf het virus de aanzet voor heel wat solidariteit. Ook wij droegen ons steentje bij.

Noodhulp

Caritas Vlaanderen was op verschillende domeinen actief. De meest tastbare inzet was de noodhulp die we boden aan organisaties die zich inzetten voor dak- en thuislozen. We maakten, via onze operationele afdeling Caritas Hulpbetoon, 60.000 euro vrij om slaapzakken, slaapmatjes, hygiënische kits en handgel te verspreiden.

In totaal verdeelden we, op vraag:

  • 3000 hygiënische kits
  • 1000 busjes handgel
  • 670 slaapzakken
  • 190 slaapmatjes
  • 540 lakenpaketten
  • 50 matrassen
  • 20 veldbedden

We verdeelden deze goederen op vraag van en aan CAW’s en sociale organisaties in Vlaanderen en Brussel die met dak- en thuislozen werken. Op hun beurt verspreidden deze lokale partners de materialen binnen hun werking, naargelang de lokale noden.

Participatie aan het overleg

Een andere belangrijke activiteit is de inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid, door deelname aan de Taskforce Kwetsbare gezinnen.

De Taskforce bestaat uit twee werkgroepen. De stakeholdersgroep bestaat uit een 25-tal vertegenwoordigers van organisaties binnen de domeinen van armoedebestrijding, sociaal werk, ouderen, personen met een handicap, samenleven, integratie en inburgering alsook vertegenwoordigers van de lokale besturen en het sociaal overleg. De politieke werkgroep beoordeelt de input van de stakeholdersgroep, houdt de Vlaamse maatregelen inzake kwetsbare gezinnen bij en gaat met het federale niveau na welke initiatieven er verder genomen kunnen worden.

Samen met andere organisaties zoals o.a. Welzijnszorg, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Welzijnsschakels, ATD Vierde Wereld en het Netwerk tegen Armoede zocht Caritas Vlaanderen er in de stakeholdersgroep naar oplossingen voor de door de crisis getroffen kwetsbare gezinnen.

Het doel van de Taskforce is meervoudig: nagaan wat de impact is van de epidemie, en van de coronamaatregelen en de socio-economische maatregelen op kwetsbare personen. De groep wil monitoren welke personen buiten deze maatregelen vallen en hun problemen zichtbaar maken, voorstellen formuleren over bijkomende socio-economische maatregelen en de coördinatie met de deelstaten aanmoedigen om te zorgen voor een betere afstemming van de maatregelen. Een hele reeks steunmaatregelen zagen het licht, met o.m. een toeslag op het Groeipakket, en een algemene subsidie aan lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel om de uitdagingen ten gevolge van COVID-19 op het vlak van lokale armoedebestrijding aan te gaan.

Pastores aan het woord

Caritas Vlaanderen liet ook pastores aan het woord over het persoonlijk contact dat in de coronacrisis verre van evident bleek. Door de reacties van ziekenhuispastores en pastores in sociale organisaties kregen we een blik achter de schermen in deze moeilijke periode. Uit alles bleek dat pastores creatief en innovatief aan de slag moesten. Via glazen wanden, kaartjes, tekeningen en digitale media, en via een meer intensieve samenwerking met andere medewerkers en vrijwilligers, wisten ze een minimum aan dienstverlening te garanderen.

Maar wanneer mensen rouwden om een stervende via de computer en zonder dienst, bleek dat onvoldoende. Het was niet evident om de sociale zorg aan daklozen verder te zetten, met maar enkelen van de (oudere) vrijwilligers en volgens de sociale afstandsmaatregelen. Pastores vingen naast hun ‘normale’ werk de onzekerheden, angst en twijfels op van de mensen, ook van de medewerkers.

Toch ontstonden ook nieuwe vormen van solidariteit, tussen familie en bewoners of patiënten, tussen pastores en andere zorgmedewerkers, tussen pastorale werkers in sociale organisaties en daklozen. In tijden van nood, ontstaat vanuit bezorgdheid meer verbondenheid tussen de mensen.

Steunacties

 

We danken jullie voor de massale steun!

 

Er was onze kaartenactie met setjes kaarten van Laura Janssens, ‘Growfunding’ die ons toelieten een kleine crowdfundingsactie op te zetten, Edenred die ons partner maakte bij de actie ‘Maand van de solidariteit’ en de Koning Boudewijnstichting die ons steun verleende in het kader van de coronacrisis.

Al deze initiatieven samen brachten in totaal 28.964 euro op.

Jullie solidariteit was hartverwarmend! Bedankt voor jullie betrokkenheid en engagement!

Wij danken daarnaast ook Dockx voor het uitlenen van een bestelwagen en de basisschool De Kraal, Wereldmissiehulp en de gemeente Zandhoven voor het verlenen van stockageruimte voor de noodhulpgoederen.

Dankzij jullie steun konden we onze noodhulp optrekken naar 60.000 euro. Hiermee konden wij voorlopig voldoen aan de vraag naar noodgoederen vanuit de sociale organisaties die met dak- en thuislozen werken.

Tom Van Vlierberghe

De hygiënische pakketten van Caritas Vlaanderen die we bijvoorbeeld via Hobo uitdelen aan mensen zonder (t)huis zijn momenteel broodnodig en worden geapprecieerd. We verbinden en laten zien dat we deze mensen niet vergeten.

Tom Van Vlierberghe
CAW Brussel

Verdere opvolging na onze steunacties

Wij zijn er ons van bewust dat met het einde van onze steunacties niet alle hulp kan opgezegd worden. Wij zullen dan ook, zoals steeds, trachten in te gaan op eventuele vragen van de sociale organisaties die werken met kwetsbare groepen om hen in de mate van het mogelijke te ondersteunen. Daarnaast blijven wij onze expertise ten dienste stellen van lokale, Vlaamse en federale overheden, daar waar het gaat om mensen in armoede.

Help jij ons helpen?

 

Foto's: ©Photonews

Caritas Vlaanderen
Caritas