Tussen 2005 en 2010 vestigden zich in de hele provincie Oost-Vlaanderen naar schatting zo’n 8.000 ‘Roma’.* Het gaat eigenlijk om een intra-Europese migratiestroom met een mix van groepen uit Slowakije en Bulgarije, Tsjechië, Hongarije en Roemenië.** Velen onder hen belandden in de armoede. Er doken rond Gent en daarbuiten illegale kampen op. Het stadsbestuur, o.l.v. burgemeester Mathias De Clercq, wil hen een perspectief bieden en betere mogelijkheden tot integratie in de stad en heeft daartoe aangestuurd op een nieuw tijdelijk opvanginitiatief.  

Ken jij ook niet het verschil tussen Roma, Roms, Voyageurs en Manoesjen?  

** Het betreft legale migratie: binnen de Schengenzone mogen EU-inwoners zich vrij verplaatsen. Europese burgers mogen in andere lidstaten gaan wonen en werken. 

Tijdelijk project in samenwerking met Stad Gent 

Het gaat om een tijdelijk opvanginitiatief in Gent voor mensen afkomstig uit precaire mobiele woonomstandigheden. Tijdelijk, want driejarig, vanaf 8 november 2020. Het project huisvest alleenstaanden en gezinnen, uit de diverse kampementen, en heeft als doel hen goede en stabiele woon- en leefomstandigheden te bieden, die hen in staat stellen een toekomst op te bouwen.  

De individuele begeleidingstrajecten naar onderwijs, werk en huisvesting worden opgenomen door de Stad Gent. De woonsite heeft een capaciteit van 108 bewoners. Warsco Units werd aangesteld om op de voormalige ‘Lübecksite’ aan de Afrikalaan in Gent 44 wooncontainers te plaatsen. De Stad stelde Caritas Vlaanderen aan voor het beheer van de site. Als uitbater is Caritas Vlaanderen verantwoordelijk voor het kwaliteitsvol beheren en functioneren van de woonsite. Daarbij zetten we sterk in op een warm onthaal, het garanderen van goed samenleven op de site, activiteiten en animatie, buurtwerking en samenwerking met diverse Gentse partnerorganisaties.  

De opdracht van Caritas Vlaanderen is drievoudig

 • Beheer opvanglocatie 
 • Samenleven op de site 
 • Verbinding met de buurt 

Beheer van de Lübecksite 

 • Controle op het naleven van de gebruiksovereenkomsten en afspraken (geen overlast, bijdragen aan het samenleven op de site,   kinderen inschrijven op school,…) 
 • Beheer van de gemeenschappelijke faciliteiten
  (Het onderhoud is een gedeelde verantwoordelijkheid met de bewoners) 
 • Administratie en opvolging (In een logboek worden de aanwezigheden bijgehouden) 
 • Aanspreekpunt voor de bewoners bij problemen 
 • Sanctionerings- en beloningsbeleid 
  We hanteren een dubbele benadering: 
  • Enerzijds notulering en rapportage van inbreuken 
  • Anderzijds een pedagogische en emancipatorische aanpak 
 • Steeds in overleg met de Stad Gent 

Samenleven op de site 

 • Een plek creëren waar mensen tot rust kunnen komen en aan een toekomst kunnen bouwen in menswaardige levensomstandigheden 
 • Respect en verantwoordelijkheidsgevoel creëren 
 • Zorgen voor cohesie tussen de verschillende deelgroepen 
 • Gemeenschappelijke activiteiten, sport, ontspanning, onderwijsondersteuning voor kinderen en waar mogelijk voor volwassenen (door animatoren en vrijwilligers) 
 • Opzetten van een vrijwilligerswerking  
 • Bemiddeling bij eventuele conflicten 

Verbinding met de buurt 

 • Informatieavonden (minimum drie keer per jaar) 
 • Gemeenschappelijke activiteiten om interactie te stimuleren en een goede verstandhouding op te bouwen 
 • Opbouwen van vrijwilligerswerking voor de gemeenschappelijke activiteiten en de contacten met de buurt 

Met als beoogde effecten: 

 • Overlast door bewoners beperken en respect voor de buurt stimuleren  
 • Draagvlak creëren voor inclusie van gestigmatiseerde doelgroepen 
 • Klachten beperken door zorgen van bewoners ter harte te nemen 
 • Onverdraagzaamheid, segregatie en politieke polarisatie tegengaan  

Wie zijn de bewoners? 

 • 108 deelnemers hebben zich voor het project aangemeld. 
 • Dat aantal kan niet meer worden verhoogd, tenzij door gezinsuitbreiding (geboortes). 
 • Het gaat om alleenstaanden en gezinnen met kinderen. 
 • Het zijn voornamelijk Roma en daarnaast enkele mensen in een situatie van dakloosheid 
 • De mensen komen van het terrein aan de Hurstweg (Ze zijn later door de Stad tijdelijk overgebracht naar het doortrekkersterrein aan de Drongensesteenweg), van de Aziëstraat en via straathoekwerk. 

De Lübecksite 

 • Het gaat om de voormalige sociale woonwijk ‘Lübeck’ in Gent, aan de Afrikalaan. 
 • Aparte woonunits (wooncontainers) zijn voorzien per gezin of alleenstaande. 
 • Daarnaast zijn er gemeenschappelijke sanitaire en kookunits en 8 dienstenunits (voor beheer, begeleiding, gemeenschappelijke activiteiten en stockage). 
 • De ruimte rondom wordt ingericht als gemeenschappelijke tuin. 
Lübecksite Gent

Medewerkers 

In het opvanginitiatief de Lübecksite staat een ervaren team van professionele medewerkers in voor de begeleiding van de bewoners. Het team van Caritas Vlaanderen bestaat uit: 

 • 1 teamverantwoordelijke: verantwoordelijk voor het coördineren van het beheer en samenleven op de site.  
 • 3 beheerders: verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het wonen en samenleven op de site en voor de integratie in de buurt. 
 • 2 animatoren: organiseren gemeenschappelijke activiteiten met de bewoners, die het samenleven van de verschillende deelgroepen op de site bevorderen 

Partners 

Caritas Vlaanderen zet een netwerk op van sociale organisaties in het Gentse: Kras vzw, De Tinten, De Fontein, Bisdom Gent, Werkgroep vluchtelingenwerk, … . Met deze partners worden concrete afspraken gemaakt voor continuïteit in de hulpverlening en voor ondersteuningsactiviteiten op de site. 

De Stad Gent is verantwoordelijk voor het inlichten van de buurtbewoners. Zij organiseert daartoe (door corona beperkte) geleide bezoeken. De Stad Gent neemt daarnaast de individuele begeleidingstrajecten naar onderwijs, werk en huisvesting van de bewoners op. 

Contact 

Verantwoordelijken Lübecksite: 

 • Beheer van en samenleven op de site: Sylvia Servranckx, Caritas Vlaanderen vzw: caritas.vlaanderen@caritas.be  
 • Begeleiding naar werk en huisvesting: Dienst Outreachend werken Stad Gent 

Andere projecten Caritas Vlaanderen

  Opvangcentrum Scherpenheuvel

  Caritas Vlaanderen is uitbater van het collectieve opvangcentrum ‘Peeterskasteel’ in Scherpenheuvel. Dit project is een samenwerking met Caritas International.be.

  Listening Center, Antwerpen

  Heb je een concrete hulpvraag? Weet je niet bij welke organisatie je hiervoor moet gaan aankloppen? Onze eerstelijnsdienst helpt je op weg en verwijst je zo nodig door naar de een meer gespecialiseerde organisatie.

  Internationaal project RECHANGE

  Het project RECHANGE wil bijdragen aan de versterking van de organisatorische en technische capaciteiten van zeven van de Afrikaanse Caritas-organisaties om zich op crises voor te bereiden en erop te reageren, en om in dat kader een vrijwilligersmanagementsysteem op te zetten.

Info en standpunten Caritas Vlaanderen

  Roma en woonwagenbewoners

  Caritas Vlaanderen betreurt de pijn, de bitterheid en de stigmatiseriing waaronder de Roma ook vandaag nog en hier in Vlaanderen, gebukt gaan. We roepen het brede publiek op om in gesprek te gaan met Roma om zo vooroordelen af te bouwen. 

  Bisdom Gent doet inspanningen voor Roma

  Het bisdom Gent bouwde een sterke band op met het bisdom Košice in Slowakije. Het bisdom was voortrekker in de organisatie van enkele conferenties rond Roma, hier en in Košice. Vandaag ondersteunt het bisdom o.a. De Tinten, waarvan de doelgroep voornamelijk uit Roma bestaat. 

  Interview Sylvia Servranckx, coördinator Lübecksite

  Caritas Vlaanderen had een gesprek met Sylvia Servranckx over haar ervaring en haar verwachtingen rond het project 'Postmobiel wonen' op de Lübecksite in Gent.