Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

Editoriaal: Vele brillen, één verhaal

Het voorbije jaar 2013 was een belangrijk scharnierjaar voor Caritas Vlaanderen vzw. Intern maakte onze vereniging de ommezwaai van een ledenkoepel naar een thematisch georiënteerde organisatie. Caritas Vlaanderen wil zich in de toekomst vooral toeleggen op de thema’s armoedebestrijding, vrijwillig engagement en identiteit en pastoraal. Het was de sluitsteen van een proces van omvorming dat meerdere jaren in beslag nam. In juni 2013 werden de nieuwe statuten goedgekeurd, en werden de prioriteiten voor de volgende jaren scherp gesteld.

Deze evolutie spoort ook samen met de integratie van de voormalige DAC-medewerkers in het Caritas-verhaal (sinds juli 2012). In 2013 werden heel wat projecten op de rails gezet, waarvan we dit jaar, in 2014, de vruchten zullen kunnen plukken. U vindt ze hieronder kort aangestipt, onder de verschillende thematische rubrieken. Er is het Cahier rond inclusieve communicatie in de zorg, er is het Cahier rond de ondersteuning van beroepsvrijwilligers, dat in de steigers werd gezet. Op Europees vlak werkten we actief mee aan de campagne van Caritas Europa rond Active Citizenship, en waren we vanuit de Gentse ervaring, medeorganisator van een Caritas Europa Conferentie in Koṡice (Slovakije), over de integratiemogelijkheden en –moeilijkheden van de Roma-bevolking.  We bouwden verder op de studiedag ‘Gezond en Wel ?’, van eind 2012, lanceerden een affichecampagne, en organiseerden een studiedag op 11 oktober 2013 in Leuven, onder het thema ‘Vele brillen, één verhaal’, over verschillende wijze van vormgeving van de identiteit van christelijke voorzieningen en organisaties in een complexe, veelvormige en pluralistische omgeving. Eind 2013 volgde de gemeenschappelijke solidariteitscampagne ‘Elk kind onderdak’, samen met de andere partners van Caritas in België.

We kozen dit jaar ook voor een andere vormgeving van het jaarverslag: naast een kort en summier overzicht van de verschillende activiteiten en publicaties, vindt u een aantal meer uitgewerkte inhoudelijke bijdragen, die u als lezer een betere inkijk geven in onze aandachtsvelden.

2013 was ook nog op een andere manier een scharniermoment voor Caritas: de verkiezing van paus Franciscus zorgde voor een vernieuwd elan inzake kerkelijke diaconie. Steeds weer klinkt het appél om de uitgesloten en zwakke mens op te zoeken aan de rand van de samenleving, waar de nood het hoogst is: in humanitaire conflicten zoals in Syrië of Zuid-Sudan, bij de tragedie van Lampedusa en de klimaatcatastrofe van de tyfoon Yolanda in de Filippijnen. In armoede en uitsluiting in eigen land. Het is een aansporing en een uitdaging om op de ingeslagen weg verder te gaan, en vanuit de verschillende invalshoeken één verhaal te laten oplichten. Vele brillen, één verhaal.

Download hier de pdf