Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Editoriaal

Voor u ligt het jaarverslag van Caritas Vlaanderen over het jaar 2017. Het was enerzijds een jaar van continuïteit en consolidatie, en anderzijds, vooral organisatorisch, een jaar van veranderingen. Caritas Vlaanderen blijft inhoudelijk inzetten op de assen van vrijwillig engagement, armoedebestrijding en pastoraal en identiteit. Inzake armoede en sociaal beleid verscherpten we onze focus op beleidsbeïnvloeding, terwijl we inhoudelijk verder bouwden op het werk rond Jeugdhulp uit 2016, en nieuwe projecten in de steigers zetten, o.m. rond kinderopvang- en gezinsondersteuning. Ook operationeel blijft Caritas Vlaanderen, via Caritas Hulpbetoon, actief inzake armoedebestrijding. Gestaag bouwen we onze werking decentraal verder uit via diocesane crisisfondsen. Naast onze terugkerende thema’s besteedden we in 2017 ook speciaal aandacht aan de ondersteuning van (ex-) gedetineerden. Geen populair thema, maar ook deze mensen verdienen onze aandacht.

Wat het vrijwilligerswerk betreft, was 2017 een scharnierjaar. Het accent bleef in belangrijke mate liggen bij de ondersteuning van het werk met vluchtelingen, zowel via de ondersteuning van eigen Caritas-projecten als de Housing Cafés en het Opvangcentrum in Scherpenheuvel, als via de ondersteuning van lokale initiatieven. In de strategische denkoefening werd evenwel een verbreding vooropgesteld naar andere doelgroepen. Daarmee sluiten we terug aan bij het oorspronkelijke opzet, dat omwille van de vluchtelingenstroom in 2015 tijdelijk tussen haakjes geplaatst werd.

Inzake pastoraal en identiteit ging de aandacht vooral uit naar de zeer gesmaakte ontmoetings- en vormingsdag ‘Zin#wijs’ in Gent op 26 oktober 2017 voor pastorale medewerkers en animatoren. Hiernaast vormde de lancering van de Spiritwijzer, een werkinstrument om levensvragen ter sprake te brengen, aangepast aan de verschillende sectoren, een hoogtepunt.

Bij de vorming rond het gebruik van de spiritwijzer wordt ook Cairos betrokken, in samenspel met de diocesane medewerkers. Cairos is het ‘vormingshuis’ van Caritas, dat deel uitmaakt van het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV). Naast vormingsinitiatieven rond pastoraal en identiteit speelde Cairos ook een voortrekkersrol in de uitwerking van het kwaliteitssysteem ‘Prezo Woonzorg’ voor de woonzorgcentra. Over al deze elementen vindt u meer informatie op de volgende pagina’s.

Wat de organisatie van Caritas Vlaanderen betreft, trad in 2017 een nieuwe Raad van Bestuur aan, en volgde vicaris-generaal Bruno Aerts vicaris Luk De Geest op als voorzitter. De uitdagingen voor de volgende vier jaar blijven echter grotendeels dezelfde: de decentrale werking van de Caritas-beweging en de band met de diocesane structuren vormgeven, en anderzijds zowel de inhoudelijke als organisatorische convergentie en samenwerking met de andere Belgische Caritasgeledingen versterken, om op een krachtdadige en kostenefficiënte manier de toekomst aan te pakken. Zowel 2018 als 2019 zijn verkiezingsjaren. Een eerste lakmoestest als het ware om ons engagement voor een warme samenleving waar te maken!

We wensen u veel leesgenot!

Download hier de pdf