CH Info 16

Caritas Hulpbetoon Info 16

Editoriaal

Vier keer per jaar klopt Caritas Hulpbetoon vzw bij u aan, om met uw steun concrete noden te helpen lenigen in de dagelijkse zorg voor mensen.

Tijdens de voorbije jaren werden fondsen ingezameld voor hulpbehoevende gezinnen, vernieuwende projecten in de bijzondere jeugdzorg, vrijwilligerswerk in de palliatieve zorgverlening, buitenschoolse educatieve activiteiten voor kansarme jongeren, voor de tussenkomst in de huisvestingskost van bewoners van beschut wonen die tijdelijk werden opgenomen in een ziekenhuis en voor begeleid zelfstandig wonen voor jongeren in problematische situaties, nieuwe kansen voor ex-gevangenen.

Voor de huidige actie vragen wij opnieuw uw aandacht voor een doelgroep die we ook in het verleden reeds onder uw aandacht brachten, m.n. alleenstaande ouders met kinderen.

De ondersteuning van deze gezinnen vergt heel wat energie: begeleiden of voorkomen van gedragsproblemen, armoede, verwaarlozing, tienerzwangerschappen… Gedreven professionele hulpverleners in gespecialiseerde centra besteden hieraan hun beste krachten. Maar soms hebben alleenstaande ouders nog een bijkomend duwtje in de rug nodig. Voor het betalen van de schoolkosten, huisvesting, medische kosten enz…ontbreken vaak de middelen. Daarvoor kloppen wij met deze oproep opnieuw aan bij u: met de ingezamelde middelen kan Caritas Hulpbetoon dan tussenkomen, op vraag van de genoemde centra.

Uw gift draagt op die manier bij aan een meer hoopvolle toekomst voor kinderen uit eenoudergezinnen in armoede. Nadere toelichting hieromtrent vindt u op de pagina’s 2 en 3 van deze Info.

Wij hopen dat we ook nu weer op uw milde steun kunnen rekenen en danken u reeds bij voorbaat!

Inhoud

  • Ondersteuning van alleenstaande ouders met kinderen
  • Armoederisico voor eenoudergezinnen in cijfers
  • Brussel Onthaal/ Open Deur

Download hier de pdf