Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010

Editoriaal: Caritas op een knooppunt

Eind 2009 werden de nieuwe statuten van Caritas Vlaanderen goedgekeurd. De opdrachten van onze organisatie werden opnieuw op scherp gesteld en ingebed in een knooppunten-perspectief, waarbij Caritas Vlaanderen vooral tracht verbindingen te maken binnen en tussen de verschillende werkvelden waarbij het betrokken is, met name gezondheid en welzijn, solidariteit, kerk en samenleving, en de universele caritasopdracht. De invalshoeken die we daarbij hanteren zijn vooral deze van identiteit en pastoraal, van armoede en sociale uitsluiting, en van gratuit engagement.

Het jaar 2010 werd het jaar van de verdere uitbouw van deze nieuwe koers. De nieuwe statuten brachten vooreerst een nieuw samengestelde Raad van Bestuur mee, met een nieuwe voorzitter, vicaris Luk De Geest, en twee ondervoorzitters, waarvan Raf De Rijcke nieuw aan boord kwam, en Liliane Krokaert haar mandaat hernieuwd zag. Mgr Luc Van Looy werd de nieuwe bisschop-referendaris, en om de vernieuwing volledig gestalte te geven verhuisde Caritas Vlaanderen op 1 september ook naar de Liefdadigheidsstraat. De vertrouwde negende verdieping in de Guimardstraat werd aan Zorgnet Vlaanderen verkocht.

Verder werden voor de werkvelden ‘Gezondheid en Welzijn’ en ‘Kerk en Samenleving’ nieuwe structuren opgezet om de knooppuntfunctie gestalte te geven. De Commissie Fundamenten werd omgevormd tot Commissie Implementatie, Missie, Strategie. Ook het Bureau kreeg een nieuwe invulling.

Naast deze structurele aanpassingen, werden echter ook heel wat inhoudelijke impulsen uitgewerkt volgens de nieuwe krijtlijnen. Zo werden voor elk van de drie invalshoeken specifieke initiatieven gelanceerd. Mede in het kader van het Europese Jaar 2011 werd een project opgestart rond de betekenis en de rol van het vrijwilligerswerk voor Caritas; een tweede project dat van start ging sluit aan bij de invalshoek armoede en sociale uitsluiting, en onderzoekt verder het concept van aandachtscellen en aandachtspersonen in het kader van de bestrijding van de armoedeproblematiek in voorzieningen. En in een samenwerkingsafspraak met Caritas Antwerpen werden bijkomende middelen vrijgemaakt voor de ondersteuning van pastorale initiatieven.

Daarnaast schreef Caritas Vlaanderen zich ook in in de Zero Poverty Campagne die door Caritas Europa werd georganiseerd in het kader van het Europese Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. We gingen met de petitie de baan op en trokken zowel naar parochies als naar muziekfestivals. Een belangrijk hoogtepunt, zowel in de Campagne als voor Caritas in België, was het bezoek van Internationaal Caritasvoorzitter kardinaal Maradiaga die de eisen van de campagne kwam bepleiten bij Europees voorzitter Van Rompuy, en bij die gelegenheid ook onze Caritasorganisaties bezocht.

Ook wat publicaties betreft, werd de weg van de vernieuwing opgegaan. Na de Pastorale Perspectieven enkele jaren geleden, werd in 2010 ook de Caritas Nieuwsbrief in een nieuw kleedje gestoken. De effecten van de zware financieel-economische crisis die de hele wereld trof en die nog lang zullen nazinderen, mogen ons niet verlammen of ontmoedigen. We hebben integendeel ‘de dwingende nood om te blijven dromen’, zoals kardinaal Maradiaga het uitdrukte. Vanuit een caritasperspectief mogen we ons niet beperken tot het beheren van de armoede, maar moeten we werk maken van de uitroeiing ervan. Zero Poverty. Omdat elke arme in Gods ogen er één te veel is. Ook al weten we dat er geen mirakeloplossing is tegen morgen, we willen wegen blijven zoeken naar een betere wereld. Met Caritas Vlaanderen willen we, op de werkvelden waarop we actief zijn, mee stappen zetten in die richting. We zijn ervan overtuigd dat de reorganisatie die we hebben doorgevoerd daar belangrijke kansen toe biedt!

We wensen U veel leesplezier!

Download hier de pdf