Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011

Editoriaal: De kracht van mensen. Vrijwillig engagement

Eind 2009 werden de nieuwe statuten van Caritas Vlaanderen goedgekeurd. De opdrachten van onze organisatie werden opnieuw op scherp gesteld en ingebed in een knooppuntenperspectief, waarbij Caritas Vlaanderen vooral tracht verbindingen te maken binnen en tussen de verschillende werkvelden waarbij het betrokken is, met name gezondheid en welzijn, solidariteit, kerk en samenleving, en de universele caritasopdracht. De invalshoeken die we daarbij hanteren zijn vooral deze van identiteit en pastoraal, van armoede en sociale uitsluiting, en van vrijwillig engagement. Caritas Vlaanderen kreeg een nieuwe Raad van Bestuur en verhuisde in 2010 ook naar de Liefdadigheidsstraat. Dit proces van vernieuwing werd in 2011 verder gezet en afgerond, met de goedkeuring van een nieuw Huishoudelijk Reglement, waarin ook de werking van de nieuwe structuren werd vastgelegd.

Daarnaast werd ook de vormingsdienst van Caritas, VOCA, grondig gereorganiseerd. Na meer dan 20 jaar inbedding in het CCV, werd de afdeling VOCA Training & Consult hieruit losgemaakt, en vanaf 1 januari 2012 ondergebracht in het grotere geheel van de ACERTA‐groep. We zijn ervan overtuigd dat daardoor de slagkracht van onze hoogkwalitatieve vormingsdienst wordt veilig gesteld en verder kan groeien. De andere poot van VOCA, de afdeling Terugkeer & Herbronning, blijft wel binnen de samenwerking met het CCV, maar wordt herdoopt tot ‘CAIROS. Competent in Zorg’ en zal zich ook toeleggen op de uitwerking van een breder aanbod naar de sectoren op het vlak van navorming. De CCV‐regio Caritas krijgt trouwens in zijn geheel een groter gewicht toegemeten en zal in de toekomst ook als draaischijf dienen voor de coördinatie van de regionale werking rond pastoraal enerzijds, en voor de werking rond identiteit anderzijds. De synergie met de CCV‐expertise oogt daarbij veelbelovend.

Terzelfdertijd namen we afscheid van Partezis als lid van Caritas Vlaanderen. Na de interne reorganisatie, na het vertrek van het SSC, was de groep zelf immers zelf geen operationele speler meer, waardoor ook het lidmaatschap van Caritas Vlaanderen niet langer voor de hand lag. We danken de verantwoordelijken van de Partezis‐groep van harte voor de jarenlange goede samenwerking.

Inhoudelijk lag de focus vorig jaar vooral op het vrijwilligerswerk, met zowel een cahier en een eigen studiedag, als met de participatie aan het Europese Festival de l’Engagement Solidaire, in samenwerking met Caritas Europa. We zijn ervan overtuigd dat de kracht van onze beweging inderdaad voor een groot deel uitgaat van het gratuit engagement van mensen die het beste van zichzelf investeren in zorg en solidariteit voor anderen, bij ons maar ook wereldwijd.

Daarnaast bleven ook de andere activiteiten doorlopen, zoals u kan lezen. In het kader van de nieuwe oriëntaties werden heel wat inhoudelijke impulsen uitgewerkt volgens de nieuwe krijtlijnen. Zo werden voor elk van de drie invalshoeken specifieke initiatieven gelanceerd, die zich situeren op het knooppunt tussen verschillende werkvelden. Door de knooppuntbenadering proberen we inderdaad net de link te maken tussen de verschillende werkvelden, met activiteiten die hun oorsprong vinden in één van de drie invalshoeken. Zo zit pastoraal op het snijpunt tussen kerk en samenleving en het werkveld van de zorg, en situeert het project rond armoedebeleid van voorzieningen zich op het raakvlak van zorg en solidariteit. Het is precies het opzoeken van deze raakvlakken waar de meerwaarde van de nieuwe oriëntering van Caritas Vlaanderen kan gevonden worden.

Dit alles kan alleen maar gezien worden tegen de achtergrond van de zware financieel-economische crisis die ons trof en waarvan de effecten nog lang zullen nazinderen. Dit mag ons echter niet verlammen of ontmoedigen. In 2010 kregen we van internationaal voorzitter kardinaal Maradiaga de dwingende opdracht ‘om te blijven dromen’. Vanuit een caritasperspectief mogen we ons niet beperken tot het beheren van de armoede, maar moeten we werk maken van de uitroeiing ervan. ‘One Human Family, Zero Poverty’ blijft de slogan, wereldwijd. Omdat elke arme in Gods ogen er één te veel is. Ook al is er geen mirakeloplossing tegen morgen, met de inzet van velen in een samengedragen engagement, vaak om niet, willen we wegen blijven zoeken voor

een betere wereld. ‘Tous ensemble pour les autres, mobilisons‐nous !’ was het motto van het afsluitend moment van Caritas Europa voor het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk, in december in Straatsburg. In die kracht van mensen willen we blijven geloven!

We wensen U veel leesplezier!

Download hier de pdf