Met dit project wil Caritas Vlaanderen de strijd aangaan tegen menstruatiearmoede op middelbare scholen. We willen:

  • leerlingen en personeelsleden sensibiliseren en informeren over het thema aan de hand van een educatieve toolbox,
  • scholen ondersteunen bij het toepassen van de toolbox en bij het opzetten van een eigen actie rond menstruatiearmoede,
  • goede praktijken en tips en tricks verzamelen om het voor scholen makkelijker te maken om in de toekomst rond dit thema te werken.

Met steun van De Warmste Week

Het project 'Stop menstruatiearmoede op school' van Caritas Vlaanderen werd geselecteerd door De Warmste Week als één van haar kansarmoedeprojecten. De steun van het DWW fonds bedraagt 55.432,50 euro.

Waarom dit project?

In 2019 brachten we vanuit Caritas Vlaanderen een rapport naar buiten rond menstruatiearmoede aan de hand van een onderzoek dat we voerden bij 2608 meisjes tussen de 12 en de 25 jaar. Daarin kwamen enkele zorgwekkende cijfers aan het licht over het aantal meisjes dat te kampen heeft met menstruatiearmoede. De negatieve effecten ervan in de praktijk zijn niet te onderschatten. Net als in de rest van de wereld zien we dat dit bijdraagt aan schoolabsenteïsme wat ernstige gevolgen kan hebben voor jonge meisjes. Daarnaast leidt het ook tot schaamte, stress, mentale moeilijkheden en gezondheidsproblemen. Sindsdien is de strijd tegen menstruatiearmoede een belangrijk thema voor onze organisatie, omdat we ervan overtuigd zijn dat niemand omwille van een gebrek aan geld om menstruatieproducten te kopen, moeilijkheden zou mogen hebben op school. Met dit project willen we nog een stapje verder gaan en samen met scholen kijken wat we in de praktijk kunnen doen om leerlingen die hiermee kampen te helpen en ook om andere leerlingen en personeelsleden te sensibiliseren rond het thema.

Hoe willen we ons project realiseren?

In het project zijn er drie belangrijke stappen.

  • Allereerst is het de bedoeling om een educatieve toolbox te ontwikkelen. In die toolbox zitten twee luiken, die beide betrekking hebben op de vraag hoe je aan de slag gaat met menstruatiearmoede op school. Het eerste luik, het educatieve, richt zich op informatie en sensibilisering en geeft aan de hand van de nodige methodieken een kader naar leerlingen en scholen toe over wat menstruatiearmoede is.
  • Het tweede luik, het praktische, biedt scholen een stappenplan aan om zelf een project rond menstruatiearmoede op te zetten en helpt hen bijvoorbeeld bij het starten van een campagne of bij de zoektocht naar menstruatieproducten. Vervolgens zullen wij met deze toolbox actief scholen contacteren en hen begeleiden om deze educatieve toolbox toe te passen op school.
  • Tot slot zullen goede praktijken over de scholen heen verzameld worden om andere scholen te inspireren om ook in de toekomst rond dit thema te werken.

In dit project zullen we 5 scholen in Vlaanderen betrekken waar we actief mee aan de slag zullen gaan om de toolbox en de eigen actie uit te rollen.

Welke verandering of impact beogen we met ons project voor de doelgroep?

We hebben met ons project een tweeledige doelgroep voor ogen. Uiteraard willen we meisjes die te kampen hebben met menstruatiearmoede helpen door via scholen menstruatieproducten te voorzien voor hen en op die manier hen een normale schooltijd te laten lopen. Daar heeft iedereen namelijk recht op. Daarnaast willen we echter ook met ons project de ogen openen van alle leerlingen, leerkrachten en directies en hen doen stilstaan bij wat menstruatiearmoede is en hoe zij zelf als leerling en als school hun steentje kunnen bijdragen in de strijd tegen deze armoedeproblematiek. Door jongeren in het algemeen te sensibiliseren rond dit thema willen we het extra onder de aandacht brengen en de samenleving doen inzien hoe cruciaal het is dat er gezocht wordt naar structurele oplossingen. Armoede is een veelkoppig monster en menstruatiearmoede is er ook een uiting van. We vinden het belangrijk om scholen ook inzicht te geven in die bredere armoedeproblematiek en zo te werken aan een sociaal rechtvaardige maatschappij.

Hoe past ons project in het kader van het thema kansarmoede?

Kansarmoede betekent niet ten volle de kans krijgen om deel te nemen aan belangrijke maatschappelijke voorzieningen. Ook menstruatiearmoede draagt bij aan sociale uitsluiting en ongelijkheid, want het brengt het onvoorwaardelijke recht op onderwijs in gevaar. Schoolabsenteïsme door een gebrek aan menstruatieproducten is een probleem dat over heel de wereld en ook bij ons voorkomt. Schoolgaande meisjes die te kampen hebben met menstruatiearmoede riskeren daarnaast ook gezondheidsproblemen door bijvoorbeeld onhygiënische vervangers te zoeken voor menstruatieproducten of producten te lang te gebruiken. Bovendien komt hun mentale gezondheid in gevaar door de stress en de schaamte die het niet kunnen kopen van bijvoorbeeld maandverband en tampons met zich meebrengt. Menstruatiearmoede zorgt er dus voor dat het onderwijs en de gezondheid van jonge meisjes die zich in een kwetsbare positie bevinden onder druk staat.

Gerelateerde artikels